Konflikt wydaje się czymś nieuniknionym, co stale występuje i często przynosi straty. Konflikt może być także czymś dobrym - motywuje strony do działania, jest początkiem wprowadzenia zmiany, często zmiany na lepsze.
Dobrze rozwiązany konflikt to wielka szansa, to wydarzenie, które służy integracji, a nie rozpadowi. Wyzwaniem jest zatem takie zarządzanie konfliktem, które tej integracji służy. Niewątpliwie skuteczną metodą osiągania właśnie takich rezultatów jest stosowanie metod mediacyjnych i facylitacyjnych.

W takim procesie pozwalamy stronom mierzyć się z problemem, a nie ze sobą.

Dzieki takiemu podejściu konflikty są rozwiązywane szybko, skutecznie i przy zaangażowaniu nieporównywalnie mniejszych środków finansowych oraz kosztów emocjonalnych.

Mediacja to sposób rozwiązywania sporów oparty na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i przebaczeniu. Do mediacji zgłosić się może tylko jedna ze stron, ale do przeprowadzenia pełnego prcesu niezbędna jest dobrowolność udziału i równość stron konfliktu.

Najważniejszą korzyścią tego sposobu rozwiązywania konfliktów jest to, że obie strony mają możliwość powiedzenia o swoich oczekiwaniach, uczuciach i odczuciach. Mediator czuwa nad procedurą, ale gospodarzami spotkania są strony konfliktu.

Nadrzędnym celem mediacji jest pojednanie, które oznacza nie tylko wyrażenie zgody na warunki ugody ale pełne przebaczenie temu, kto spowodował wyrządzoną szkodę czy krzywdę. Oznacza także zrozumienie przez sprawcę jaką krzywdę wyrządził i przejęcie przez niego odpowiedzialności za własne postępowanie.

Ważnym argumentem za wyborem mediacji jest to, że postepowania sądowe, czy arbitralne rozwiązania sporów mogą niesatysfakcjonować w pełni jednej ze stron konfliktu i w efekcie sprawa może powrócić w niedługim czasie. Tymczasem mediacja pozwala znaleźć szybko porozumienie zadowalające obie strony, gdyż warunkiem podpisania ugody jest znalezienie w pełni akceptowanego przez wszystkich rozwiązania. Warto podkreslić, że mediator w całym procesie nie narzuca żadnych rozwiązań.

Właśnie dlatego porozumienia mediacyjne są trwalsze niż wyniki innych sposobów rozwiązywania konfliktów, a osoby takie znacznie rzadziej popadają w podobne konflikty. Uczestnicy mediacji uczą się w czasie postępowania mediacyjnego jak rozwiązywać konflikt, a zdobyte doświadczenia zapadają im głęboko w pamięć i są stosowane w praktyce.

Facylitacja to proces zbliżony mechanizmami do mediacji, jednak zakładający mniejszy wpływ osoby trzeciej (mediatora) na sam proces. Techniki facylitacyjne stosuje się w przypadku konfliktów grupowych, lub rozwiązywania problemów w których udział bierze kilkanaście, czy kilkadziesiąt osób.

W praktyce obecność neutralnej osoby wspomaga problem znajdowania najlepszych rozwiązań dzięki wprowadzaniu i egzekwowaniu odpowiednich procedur sprowadzających problem do tego co, kto i w jaki sposób ma wykonać.

Konferencje sprawiedliwości naprawczej są spotkaniami de facto mediacyjnymi z tą tylko różnicą że w może w nich uczestniczyć nawet kilkadziesiąt osób. Spotkania takie organizowane są w przypadku wyjątkowo złożonych sytuacji w które zaangażowanych jest wiele stron.

Czasami szukając rozwiązania problemu niezbędne jest zaproszenie dodatkowych osób, aby wszyscy uzyskali pełny obraz sytuacji i mogli znaleźć najlepsze satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Spotkania takie prowadzi zawsze dwóch lub więcej mediatorów.

Szkolenia z zakresu psychologii konfliktu są niezbędnym elementem edukacji firm i instytucji. Wiedza na temat psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktu ich eskalacji jest najlepszą profilaktyką powstawania destrukcyjnych konfliktów. Dzięki wiedzy na temat konfliktu łatwiej nam sterować konfliktami w kierunku ich integracyjnego działania

Trening komunikacji i podstawowych umiejętności społecznych Zakłócenia komunikacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn powstawania konfliktów. Umiejętność prawidłowej komunikacji, wyrażania emocji, przyjmowania i wyrażania krytyki oraz formułowania komunikatów wprost, to najlepsze narzędzia rozwiązywania konfliktów w codziennym życiu.

Umiejętności komunikacyjne należą do grupy tych zdolności które można i należy doskonalić przez całe życie