Przedmiotem mediacji może być niemal każdy rodzaj sporu. Podstawowym warunkiem udziału w mediacji jest motywacja do zakończenia sporu przynajmniej jednej ze stron. Rzadko zdarza się aby konfliktu nie dało się rozwiązać. Znacznie częściej spotykamy sytuacje w której strony uwikłane w spór nie są jeszcze gotowe na jego rozwiązywanie na drodze pokojowej. Jednym z naszych zadań jest umiejętne motywowanie stron do działania.

W Polsce coraz popularniejsze są mediacje rodzinne. Do mediatora zgłaszają się osoby które żyją w konflikcie ze współmałżonkiem, często mediowane są sprawy rozwodowe, alimentacyjne, problemy przy podziale majątku, ale także konflikty z dorastającymi dziećmi.

Do mediacji sprawę może skierować także sąd, jeżeli uzna, że wskazane jest polubowne rozwiązanie sprawy. Ugoda mediacyjna jest postanowieniem honorowanym przez sąd, pod warunkiem, że mediator jest wpisany na listę mediatorów sądowych.

Z procedur mediacyjnych bardzo często korzysta także bussines przy rozwiązywaniu sporów w pracy: konfliktów w zespole, pomiędzy szefem a pracownikami, sporów pomiędzy udziałowcami lub współwłaścicielami, czy konfliktów z podwykonawcami i kontrahentami. Mediować można także kwestie spłaty egzekucji długów, problemów z wykonaniem umów, reklamacji, mobbingu, czy podziału majątku.

Praca mediatora w organizacji często nazywa się zarządzaniem konfliktem, a formy działania podejmowane przez mediatorów mają szerszy charakter i wykorzystują więcej narzędzi np. facylitację społeczną, czy konferencje sprawiedliwości naprawczej. Zarządzanie konfliktem to także dokładne rozeznanie problemów organizacji, edukacja wszystkich grup zaangażowanych w konflikt.